GDPR

PRIVACYVERKLARING VERSIE 14.05.2018

DOWNLOAD HIER DE PDF


ANDRÉ CELIS NV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.

Door middel van deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

ANDRÉ CELIS NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 27.04.2016 en de Privacywet dd. 08.12.1992.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

ANDRÉ CELIS NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via [email protected] of op het algemeen nummer 016 62 97 00


Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door ANDRÉ CELIS NV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Om de uitvoering van de overeenkomst van levering van goederen tussen u en ANDRÉ CELIS NV te kunnen uitvoeren
• Om te voldoen aan de wettelijke verplichting van het opstellen van facturen voor de verkoop en levering van goederen
• Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen


Welke gegevens worden er opgevraagd ?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens (niet-limitatieve opsomming) van u vragen, opslaan en verwerken :
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, IP adres, ….
• Persoonlijke financiële gegevens: bankrekeningnummer
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Zo worden uw gegevens met de andere vennootschappen van onze groep gedeeld, zodat u niet telkens opnieuw alle gegevens dient te verstrekken indien u bij onze andere vennootschappen goederen of diensten nodig heeft.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

ANDRÉ CELIS NV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De gegevens worden maximaal 7 jaar na laatste gebruik behouden, dat omwille van het feit dat fiscale documenten (facturen) minstens 7 jaren moeten worden bijgehouden.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
U kan verzet maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen en een aangetekend schrijven te willen richten aan de NV André Celis, tav Privacy, Staatsbaan 119 te 3210 Lubbeek.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming (www.privacycommission.be).


Wijziging privacy verklaring

ANDRÉ CELIS NV kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 14 mei 2018.
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.