Acceptatievoorwaarden

Welke bouw- en sloopafvallen mogen in de container?

Bepaalde afvalstoffen kunnen schade toebrengen aan onze sorteerders, installaties of kunnen de zuivere fracties vervuilen.

Aparte containers voor:

steenpuin / inert afval
zand en steenpuin / inert afval gemengd
bouw- en sloopafval
hout

Wat mag niet in de container?

Stoffen waarvan bewaring en vervoer door de wet aan voorwaarden is verbonden
Gevaarlijke, brandbare, ontplofbare en giftige producten en gasflessen
Elektrische apparaten die koude genereren (koelkast, diepvries, airco, ...)
Malse beton of mortel
Verkoolde of verbrande stoffen (bv. afkomstig van een woningbrand)
Alle soorten voertuig- en transportbanden
Asbest (met uitzondering van asbestcontainers)
Keukenafval en voedingswaren
Menselijk en dierlijk afval

Overladen van de container, zowel qua gewicht als qua volume
Non conformiteit wordt aangerekend !Steenpuin / Inert afval (100% zuivere stroom)

Mag wel Verboden
• Steenpuin
• Betonpuin
• Dakpannen
• Keramiek
• Gips
• Cellenbeton
• Porselein
• Grond/zand
Geen vervuiling door andere materialen, nultolerantie voor vervuiling.

Zand & steenpuin / Inert afval gemengd

Mag wel Verboden
• Grond (<20%)
• Zand/cementresten
• Steenpuin
• Betonpuin
• Dakpannen
• Keramiek
• Gips
• Cellenbeton
• Porselein
Geen vervuiling door andere materialen, nultolerantie voor vervuiling.

Bouw- en sloopafval

Mag wel Verboden
• Gemengd bouwafval
Geen gevaarlijk afval zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 27 april 1994 betreffende gevaarlijke afvalstoffen.

Steenpuin / Inert afval (100% zuivere stroom)

Mag wel Verboden
• Zuiver, wit, onbehandeld hout
• Niet geïmpregneerd, niet geverfd, niet behandeld houtafval
• Onbehandeld bekistingshout zonder cementresten
• Paletten, kisten, planken
• Balken uit massief hout
• Geperst hout
• Vezelplaten
• Spaanderplaten
• Geverfd hout
• Met olie of andere vloeistoffen verontreinigd hout
• Bevuild hout (cement, olie, gevaarlijke stoffen, duurzaamheidsmiddelen (bv. brandvertragers), plastic, teer, bouwspecie, draad)
• Hout met gelijmde plastic- of kartonlaag
• Hout met meubelbekleding
• Hout met metalen delen groter dan 10 cm
• Treinbiels
Geen vervuiling door andere materialen, nultolerantie voor vervuiling.

Algemene voorwaarden

Bestellingen

Leveren, ophalen en verplaatsen van een container moet minstens 24 u op voorhand aangevraagd worden.

Vergunningen

De huurder dient over de nodige vergunningen te beschikken om de container te mogen plaatsen.

Openbare weg

• Voor het plaatsen van een container op de openbare weg dient steeds een vergunning van de Politie of de gemeente voorhanden te zijn. Deze vergunning dient reeds bij de bestelling per e-mail of fax aan de verhuurder overgemaakt te worden.

• Bij het niet voorhanden zijn van een geldige vergunning behoudt de verhuurder het recht de container niet te plaatsen. Eventuele boetes en vervoerkosten zijn volledig ten laste van de huurder.

• Bij het plaatsen van een container op de openbare weg voorziet de verhuurder tegen vergoeding de wettelijk verplichte signalisatie, zijnde een reflecterend verkeersbord D1 Ø 70 cm en een oranje/geel knipperlicht. Deze signalisatie moet dag en nacht op de container aanwezig zijn. Wanneer bij het ophalen van de container de aangebrachte veiligheidsmaatregelen ontbreken, zullen deze automatisch aan 200,00€ ex. BTW aangerekend worden.

• Aanvraag en signalisatie voor parkeerverbod zijn volledig ten laste van de huurder.

Lading

• De belader is medeverantwoordelijk bij overgewicht van de op zijn verantwoordelijkheid geladen container.

• Indien de door de huurder geladen lading er voor zorgt dat de maximum toegelaten massa (MTM) van de vrachtwagen overschreden wordt, zal het overgewicht extra aangerekend worden.

• De container mag niet hoger of buiten de omtrek van de zijkanten geladen worden om de veiligheid van onze chauffeur en medeweggebruikers niet in gevaar te brengen (KB van 27/4/07 inzake ladingzekering).

• Bij overschrijden van het nuttige volume van de container zal een toeslag aangerekend worden, net als de eventuele kosten voor het afladen, vervoerskosten en boetes.

• Maximum 20 % van het volume van de container/vracht mag isolatie bevatten.

Wettelijke procedures

• ASBESTHOUDENDE MATERIALEN mogen niet gemengd worden met andere materialen en moeten dus apart ingezameld worden.

• Voor het laden van asbesthoudend materiaal dient vooraf toestemming verleend te worden.

• Sinds 1/10/08 mogen asbesthoudende materialen enkel ingezameld en vervoerd worden in speciaal hiervoor bestemde bigbags. De bigbag dient in de container geplaatst te worden voor het laden aanvangt. Deze bigbag dient door de huurder met het geïntegreerde bindsysteem gesloten te worden voor de verhuurder zich aanmeldt voor de ophaling van de gevulde container. De lintjes van de bigbag moeten links-rechts aan mekaar gebonden worden. Ze mogen niet aan de touwhaken van de container vastgeknoopt worden.

• Roofing en bitumen bevattende afvalstoffen mogen eveneens niet gemengd worden met andere stoffen en moeten apart ingezameld worden.

Verantwoordelijkheid huurder

• De huurder duidt op zijn verantwoordelijkheid de plaats aan waar de container moet geplaatst worden.

• De huurder verbindt er zich toe voldoende inlichtingen te verschaffen over putten, deksels, leidingen, tanks, ... onder en naast de toegangsweg, de plaats die de vrachtwagen nodig heeft om te manoeuvreren, en de locatie waar de container dient geplaatst te worden, teneinde schade van elke aard te vermijden.

• Bij plaatsing op een verharding (kasseien, klinkers, asfalt, grind, ...) neemt de huurder of de persoon die de huurder vertegenwoordigt de verantwoordelijkheid bij eventuele schade aan de verharding door manoeuvreren van en naar en/of manipuleren van de container.

• Containers moeten op een horizontale, vlakke en stabiele ondergrond geplaatst worden.

• Containers mogen niet verplaatst worden door kranen, wielladers, bobcats, enz. en mogen niet vervoerd worden met andere containervrachtwagens dan die van de verhuurder.

• Tijdens de duur van de huur is elke schade aan en door derden, veroorzaakt door en aan de container ten laste van de huurder.

Prijzen

• De categorie waaronder de geladen afvalsoort valt wordt enkel door onze firma bepaald bij acceptatie in ons sorteercentrum.

• In een opgegeven totaalprijs zijn vervoer, verwerking en milieuheffing inbegrepen.